Kosten werkruimte in huurwoning

3-3-2017

Sinds 1 januari 2017 is de aftrek van kosten van een werkruimte in de huurwoning alleen nog mogelijk indien er sprake is van een ‘kwalificerende’ werkruimte. Alleen dan bestaan er fiscaal nog mogelijkheden tot aftrek. Hoe zit dat precies?

Flinke aftrekpost. Tot 2017 gold, dat als een huurwoning voor meer dan 10% zakelijk werd gebruikt en het huurrecht tot het ondernemingsvermogen was gerekend, men de volledige huurkosten en overige huurderslasten van de winst mocht aftrekken. Voor het privégebruik van de huurwoning moest wel een (beperkte) bijtelling plaatsvinden. Ook moest er een correctie plaatsvinden voor het privégebruik van het GWL (gas, water en licht).

Vanaf 1 januari 2017. Vanaf 2017 bestaat er geen recht meer op aftrek van de kosten ten aanzien van het huurrecht van de huurwoning dat tot het ondernemingsvermogen is gerekend, tenzij er sprake is van een zogeheten ‘kwalificerende werkruimte’. Let op. Er is geen overgangsrecht voor bestaande gevallen.

Twee criteria voor kostenaftrek
Aftrek van kosten van de werkruimte in de huurwoning van de ondernemer is alleen mogelijk als er sprake is van een kwalificerende werkruimte. Het maakt hierbij niet uit of u het huurrecht van de gehele woning tot uw ondernemingsvermogen of tot uw privévermogen heeft gerekend. Er is sprake van een kwalificerende werkruimte als er voldaan wordt aan een tweetal cumulatieve eisen:

Zelfstandigheidscriterium. Naar verkeersopvatting moet de werkruimte een zelfstandig gedeelte van de woning zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een eigen ingang of opgang en eigen sanitaire voorzieningen. De werkruimte zou u dus ook als zodanig moeten kunnen verhuren aan bijvoorbeeld een onbekende.

Inkomenscriterium. De ondernemer moet voldoen aan het inkomenscriterium. Heeft u elders geen werkruimte? Dan geldt als eis dat u 70% van uw totale inkomen (loon, winst of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)) in of vanuit de werkruimte behaalt. Daarbij moet 30% van het inkomen (loon, winst of ROW) toe te rekenen zijn aan het werken in de werkruimte. Heeft u elders een werkruimte? Dan geldt als eis dat u ten minste 70% van uw totale inkomen (loon, winst, ROW) in de werkruimte thuis moet verdienen. Let op. Een AOW-uitkering of pensioen wordt als loon aangemerkt en telt mee voor het inkomenscriterium.

Welke kosten zijn aftrekbaar?
Als er sprake is van een kwalificerende werkruimte is kostenaftrek mogelijk:
ten hoogste een evenredig gedeelte van de huurkosten die toerekenbaar zijn aan de werkruimte is aftrekbaar;
daarbij mag een evenredig deel van de huurderslasten in aftrek worden genomen. Denk hierbij aan kosten van GWL, onderhoudskosten en inboedelverzekering;
ook de inrichtingskosten zijn aftrekbaar.

Niet-kwalificerende werkruimte? Bij een niet kwalificerende werkruimte zijn ook de inrichtingskosten van aftrek uitgesloten. Een computer of printer vallen echter niet onder de inrichtingskosten. Dit betekent dat de afschrijvingskosten van de computer of printer ten laste van de winst kunnen worden gebracht.

Tip. Investeringsaftrek op inrichtingskosten van een niet kwalificerende werkruimte is mogelijk!
Sinds de wetswijziging worden werkruimten in een huurwoning hetzelfde behandeld als werkruimten in de eigen woning. Dit betekent dat alleen voor zelfstandige werkruimten mogelijk kostenaftrek in beeld komt. Gezien de eisen hiervoor (eigen opgang, eigen sanitair) zal dit echter niet vaak voorkomen.