Vooraftrek BTW niet betaalde facturen

19-4-2018

Als blijkt dat u een factuur niet gaat betalen, dan wel als blijkt dat u een factuur na verloop van een jaar nog niet heeft betaald, dan moet u de btw op deze factuur terugbetalen aan de Belastingdienst. Hoe zit dit precies?

Aftrek voorbelasting
Aan u gefactureerde btw. Als btw-ondernemer heeft u het recht om de aan u in rekening gebrachte btw te verrekenen. Deze btw brengt u bij uw btw-aangifte als vooraftrek in mindering op de af te dragen btw. Tip. U kunt de in rekening gebrachte btw al terugvragen voordat u de factuur daadwerkelijk heeft betaald.

Niet eens met de factuur. Dit recht op vooraftrek komt echter in het geding op het moment dat blijkt dat u de onderliggende factuur niet heeft betaald. Als op dat moment vaststaat dat u de factuur nooit zult gaan betalen, dan mag u de btw niet verrekenen c.q. bent u verplicht om de vooraftrek zo spoedig mogelijk te corrigeren.
Dit speelt bijvoorbeeld in het geval van een verkeerde bestelling of onvrede over de uitgevoerde werkzaamheden.

Creditfactuur. Ontvangt u hiervoor een creditfactuur, dan wordt door het inboeken de eerder genoten vooraftrek automatisch gecorrigeerd.

Factuur niet betaald
Vooraftrek in gevaar. Maar wat nu als u het wel eens bent met de ontvangen factuur maar deze nog niet heeft betaald? Bijvoorbeeld als gevolg van liquiditeitsproblemen. Ook in dat geval kan de eerder genoten vooraftrek in gevaar komen.
Nieuwe regels. Sinds 2017 zijn namelijk de regels hierover ingrijpend gewijzigd. Als u na verloop van een jaar nog steeds de factuur niet heeft voldaan, dan bent u verplicht de vooraftrek te corrigeren. U moet het eerder genoten btw-voordeel dus direct terugnemen.

Termijn van een jaar
Betalingstermijn. Wanneer begint deze termijn van een jaar te lopen? Deze vangt aan vanaf het moment dat de betalingstermijn eindigt. De betalingstermijn is afhankelijk van hetgeen u met uw leverancier/dienstverlener in een overeenkomst heeft afgesproken. Is er niets vastgelegd in een overeenkomst, dan wordt aangesloten bij de wettelijke betalingstermijn (30 dagen na ontvangst van de factuur).
Let op met ‘oude’ facturen

Geen overgangsrecht. Voor facturen die opeisbaar waren voor 1 januari 2017 geldt geen overgangsrecht. Voor vorderingen die in 2015 of op 1 januari 2016 al opeisbaar waren en die u op 1 januari 2017 nog niet had betaald, moest daarom in de eerste btw-aangifte van 2017 de btw al worden gecorrigeerd. Was de vordering in 2016 opeisbaar, dan had u bij een reguliere btw-aangifte in 2017 een jaar na opeisbaarheid van de factuur de btw terug moeten betalen. Een factuur die bijvoorbeeld op 1 april 2016 opeisbaar is geworden, leidt op 1 april 2017 tot een terugbetalingsverplichting. Let op. Als u de btw op oude facturen nog niet heeft gecorrigeerd, dan adviseren wij u dit alsnog te doen.

Factuur alsnog betaald
Btw alsnog verrekenen. Wat nu als u op een later moment de betreffende factuur alsnog betaalt? Dan ontstaat er opnieuw een recht op aftrek van voorbelasting. In het tijdvak waarin u de uiteindelijke betaling uitvoert, mag u alsnog de btw op de factuur als vooraftrek meenemen. Bij deelbetalingen mag u dit naar rato doen.